Fundacja

Statut Fundacji „Roma”

Ustanowiony w Krakowie 05.12.2017 r.

§ 1

 1. Fundacja ”Roma” (zwana dalej Fundacją) działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6.04.1984 r. oraz postanowień niniejszego Statutu.

 2. Fundacja została ustanowiona przez Tomasz Włodarczyk (zwaną dalej Fundatorem).

 3. Podstawą utworzenia Fundacji jest akt notarialny sporządzony 05.12.2017 r. przez notariusza Macieja Kułakowskiego (rep. A 11201/2017).

 4. Fundacja posiada osobowość prawną.

 5. Nazwa Fundacji brzmi „Roma”.

 6. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

 7. Fundacja prowadzi stronę internetową romagastro.eu/fundacja.

 8. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy organ nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

 1. Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.

 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Polski, jeśli wymaga tego realizacja celów statutowych.

 4. Fundacja współpracuje z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach.

 5. Fundacja współpracuje z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach.

§ 3

 1. Celami fundacji są:

  1. ochrona i promocja zdrowia, w tym profilaktyki chorób cywilizacyjnych, racjonalnego odżywiania;

  2. edukowanie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zdrowego odżywiania;

  3. promocja stosowania nowych technologii w branży gastronomicznej w celu podniesienia jakości życia i zdrowia;

  4. promocja zdrowej żywności (z uwzględnieniem odpowiedniej żywności dla grup wiekowych dla dzieci, osób starszych, sportowców itp.);

  5. promocji certyfikacji produktów ekologicznych;

  6. organizowanie kampanii społecznych krzewiących wiedzę o innowacyjnym rozwiązaniach technologicznych w gastronomii;

  7. podnoszenie kwalifikacji szefów kuchni oraz personelu pracującego w branży HORECA;

  8. edukacja dzieci w zakresie racjonalnego odżywiania;

  9. kreowanie działań na rzecz rozwoju nowych technologii obróbki żywności w gotowaniu rodzinnym;

  10. wspieranie działań na rzecz zmiany złych nawyków żywieniowych;

  11. promowanie dobrych praktyk gastronomicznych;

  12. integrowanie i aktywizacja środowiska zawodowego związanego z rynkiem ekologicznego gotowania;

  13. promowanie spożywania nieprzetworzonych i świeżych produktów spożywczych;

  14. promowanie sprzętów kuchennych i rozwiązań kuchennych wspierających ergonomiczną pracę kuchenną;

  15. wspieranie używania wysokiej jakości sprzętów kuchennych;

  16. wspieranie i szkolenie młodych adeptów kulinarnych;

  17. wspieranie, promowanie, reklamowanie i finansowanie portali internetowych zajmujących się w/w celami;

 2. Cele Fundacji realizowane są głównie poprzez działania:

  1. współpracę z samorządem terytorialnym;

  2. organizację akcji społecznych propagujących założone cele statutu Fundacji;

  3. organizowanie szkoleń, konferencji, kursów oraz targów w celu realizacji celów statutowych Fundacji;

  4. organizowanie imprez i spotkań związanych z realizacją celów statutowych Fundacji;

  5. współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów Fundacji;

  6. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej w tym wydawanie broszur, ulotek, materiałów informacyjno-edukacyjnych, w tym w mediach społecznościach;

  7. prowadzenie badań, opracowywania raportów, analiz i ekspertyz związanych z realizacją celów statutowych;

  8. działalność reklamowa w ramach kampanii społecznych;

  9. promowanie dobrych praktyk związanych z branżą gastronomiczną;

  10. współpracę, partnerstwo i członkostwo w międzynarodowych organizacjach gospodarczych, w szczególności branży HORECA;

  11. współpracę ze szkołami publicznymi i niepublicznymi, instytucjami, klubami, fundacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji celów statutowych;

  12. współdziałanie z innymi organizacjami, osobami prawnymi i instytucjami w realizacji celów statutowych;

 3. Do realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej.

 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Przychody pochodzące z tych działań w całości powiększają przychody Fundacji.

§ 4

 1. Fundacja może, w zakresie realizowania swoich celów statutowych, ustanawiać certyfikaty, nagrody, odznaczenia, przyznawać wyróżnienia, tytuły honorowe oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub akcji prowadzonych przez Fundację.

§ 5

 1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz przychody i dochody, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

 2. Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. Darowizn;

 2. Spadków;

 3. Zapisów;

 4. Dotacji, subwencji oraz grantów;

 5. Ofiarności publicznej;

 6. Zbiórek publicznych;

 7. Dochodu z organizacji imprez publicznych;

 8. Odsetek;

 9. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;

 10. Wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysków. Całość przychodów oraz dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczany wyłącznie na działalność statutową.

 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, pod warunkiem, że w chwili składania takiego oświadczenia Zarząd Fundacji ma przekonanie, że majątek spadkowy przewyższa długi spadkowe.

 3. Fundacja prowadzi dokumentację księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 4. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

 

§ 6

 1. Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpiecza

 2. zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi członkowie, fundatorzy, członkowie organów, oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 3. Rozporządzać majątkiem Fundacji w sposób sprzeczny ze Statutem.

 

§ 7

 1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem).

 2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 3. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 (od jednego do trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu.

 4. Do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

 5. Kadencja Zarządu jest nieokreślona i trwa aż do odwołania.

 6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.

 7. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

 8. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

 9. Członek zarządu, w tym Prezes Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację, w tym ze skutkiem natychmiastowym z pełnienia funkcji.

 10. Pierwszy Zarząd Fundacji będzie jednoosobowy. Na Prezesa Zarządu Fundator powołuje Pana Tomasza Włodarczyka.

 11. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani przed upływem kadencji przez Fundatora.

 12. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce innego członka Zarządu. W przypadku jednoosobowego Zarządu, rezygnacja składana jest na ręce Fundatora.

 2. Utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 3. Śmierci członka Zarządu.

 4. Odwołania przez Fundatora.

 1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji. Wysokość wynagrodzenia potwierdzona być musi przez Fundatora.

 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

 2. Wytyczanie i zatwierdzanie głównych kierunków działalności Fundacji;

 3. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;

 4. Realizacja celów statutowych;

 5. Sporządzanie planów działań Fundacji oraz budżetu;

 6. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

 7. Inicjowanie działań w celu zmiany Statutu Fundacji przez Fundatora.

 8. Zatrudniania pracowników oraz nawiązywania współpracy z wolontariuszami. W zakresie odpłatnego zatrudniania pracowników, każdorazowo musi być to potwierdzone przez Fundatora.

 9. Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz pracowników Fundacji. Ustalanie wysokości wynagrodzenia musi być potwierdzone przez Fundatora.

 1. Zarząd co roku obowiązany jest przedkładać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji na ręce Fundatora.

 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. O posiedzeniach Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Posiedzenia zarządu służą również podejmowaniu uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów, decydującym głosem jest głos Prezesa Zarządu.

 5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie, w zakresie zobowiązań nieprzekraczających wysokości Funduszu Założycielskiego. Wszelkie oświadczenia woli, zaciąganie zobowiązań oraz inne w kwotach powyżej wysokości Funduszu Założycielskiego, muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez Fundatora.

 6. Zarząd Fundacji odpowiada przed Fundatorem w zakresie realizacji celów statutowych.

§ 8

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator na wniosek Zarządu.

§ 9

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia swoich celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd poprzez uchwałę. Uchwała w sprawie likwidacji, dla swej skuteczności prawnej, musi zostać zatwierdzona przez Fundatora.

 3. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator powoływany i odwoływany przez Fundatora.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji, mogą zostać przeznaczone w sposób zgodny z wolą i wyborem Fundatora.

§ 10

 1. W przypadku likwidacji Fundatora, wszelkie jego kompetencje przechodzą, z mocy niniejszego Statutu, na Pełnomocnika Fundatora.

 2. Pełnomocnika Fundator powołuje w formie pisemnej decyzji, która składana jest przez Fundatora Zarządowi.

 3. Pełnomocnik może być w każdej chwili odwołany w formie pisemnej decyzji, która składana jest przez Fundatora Zarządowi.

 4. Pełnomocnik może zrzec się tej funkcji w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.

§ 11

 1. Fundacja składa corocznie właściwemu organowi sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 12

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r.

 2. Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Fundatora.